Pokalturnering bridge  Pokalturnering

Regler for pokalturneringen

Propositionerne for Pokalturneringen udgøres af §§ 331 - 334.

Reglerne kan læses i  Turneringsbestemmelser og propositioner 2019


§ 331. Pokalturneringen
 
A. Vandrepokal

Der spilles om en vandrepokal, som vindes til ejendom af den holdkaptajn, der først opnår 3 finalesejre i træk eller 5 finalesejre i alt.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Der er fri holddannelse.
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder følgende begrænsninger:
 
    a. En substitut skal enten være en spiller, der ikke er tilmeldt turneringen, eller en spiller, hvis hold er slået ud i en tidligere omgang.
 
    b. En spiller, der er tilmeldt et hold, som stadig er med i turneringen i 1/16-finalen, må ikke bruges som substitut.
 
    c. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold i DM for hold, må ikke være substitut før den omgang, hvor hold med spillere fra den pågældende spillers division træder ind i turneringen (se § 332B  om seedning af divisionshold).
 
    d. En spiller må ikke bruges som substitut, hvis dette efter turneringsarrangørens skøn forstærker holdet så meget, at holdet, hvis spilleren var tilmeldt holdet, ville være blevet seedet til en senere runde end den, hvor spilleren optræder [2019]
 
    e. Ingen spiller må i samme omgang repræsentere to hold.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. Det anbefales, at man orienterer modstanderholdet om, hvilke systemer man spiller, evt. ved fremsendelse af systemkort. Et system er tilladt, såfremt de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Hvis systemet ikke er tilladt i parturnering (§ 101B), skal systemkort være fremsendt til modstandernes holdkaptajn senest 1 uge før kampen.
 
    b. Hvis systemet er højkunstigt (§ 103), er systemet kun tilladt, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis modstanderholdet selv bruger et højkunstigt system.

  2. Følgende systemkort kan bruges:
 
    a. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) kan altid bruges.
 
    b. DBf's holdturneringssystemkort (§ 114) kan bruges, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis der er tale om en kamp i 1/16-finalen eller senere.
 
  3. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende (men se også § 331C4):
 
    a. Ny systembeskrivelse fremsendes til modstanderholdets holdkaptajn senest 1 uge før kampen, eller
 
    b. Ændringen godkendes af turneringsarrangøren*), eller [2011]
 
    c. Ændringen godkendes af turneringslederen*), eller
 
    d. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  4. Når en systembeskrivelse har været fremsendt til modstanderne, kan tilføjelse af åbent forsvar-aftaler (§ 102) samt ændringer til et højkunstigt system (§ 103) kun ske, såfremt modstanderne godkender dette. Det er dog tilladt at erstatte et højkunstigt system med et system, der er tilladt i parturnering (§ 101B).
 
D. Turneringsindskud [2015]
 
 Der betales et engangsindskud pr. hold. Indskuddet er uafhængigt af, hvornår holdet indtræder i turneringen, og hvor mange kampe holdet spiller i turneringen.
 
E. Rejserefusion
 
 Rejserefusion beregnes på følgende måde:
 
  1. Rejser over Storebæltsbroen refunderes til gældende BroBizz-takst. [2014]
 
  2. Ved rejse til og fra Bornholm gælder følgende: [2013]
 
    a. For spillere med bopæl på Bornholm beregnes rejserefusion i overensstemmelse med § 304C.
 
    b. Når et ikke-bornholmsk hold spiller udekamp i Pokalturneringen på Bornholm, refunderes ekstraordinært 800 kr. til holdet. [2019]
 
  3. Udgifter til færgetransport til og fra øvrige ikke-brofaste øer refunderes. [2014]
 

*) Når turneringsarrangøren eller turneringslederen afgør, om en ændring skal godkendes, tages primært i betragtning, om ændringen bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet, set i forhold til den tid, modstanderne får til at forberede sig. [2011]
 
 
§ 332. Turneringsformat for Pokalturneringen
 
A. Generelt
 
  1. Turneringen afvikles efter cupsystemet. Vinderen af hver kamp går videre, mens taberen er slået ud eller går til et evt. opsamlingsheat.
 
    a. To hold, der har mødtes tidligere i turneringen, kan ikke mødes igen før finalen. [2015]
 
    b. Et hold, der trækker sig uden kamp, mister ikke derved sin ret til at deltage i et evt. opsamlingsheat. [2013]
 
  2. Hver kamp afvikles med imp-opgørelse.
 
    a. Til og med ottendedelsfinalen afvikles hver kamp over 40 spil, fordelt på 5 runder a 8 spil.
 
    b. Fra og med kvartfinalen afvikles hver kamp over 48 spil, fordelt på 6 runder a 8 spil.
 
    c. Til og med kvartfinalen kan antal spil pr. runde og det samlede antal spil ændres efter aftale mellem holdkaptajnerne.
 
  3. I tilfælde af imp-lighed i en kamp findes vinderen af kampen ved hjælp af metoden i § 222B.
 
B. Seedning af divisionshold
 
  1. Som udgangspunkt seedes hold med en eller flere spillere fra samme sæsons 1., 2. eller 3. division i DM for hold til 1/64-finalerne eller senere.
 
    a. Hold fra en lavere division seedes aldrig højere end hold fra en højere division.
 
    b. Når det er nødvendigt at seede hold fra samme division til hver sin runde, afgøres det ved lodtrækning, hvilke af sådanne hold der seedes højest.
 
  2. Turneringsarrangøren kan se bort fra § 332B1, hvis særlige grunde taler herfor, fx: [2012]
 
    a. Holdet indeholder kun en eller to divisionsspillere, og holdets samlede styrke ikke vurderes som værende af divisionsstandard, eller
 
    b. Holdet er oplagt af divisionsstyrke, selvom det ikke indeholder divisionsspillere, eller
 
    c. En kamp ønskes af praktiske årsager flyttet til en senere runde (senest 1/64-finalerne).
 
  3. Hvis en spiller tilmeldes et hold efter tilmeldingsfristen, og denne spillers optræden på holdet gør, at holdet burde seedes til en senere kamp end den planlagte, må den nytilmeldte spiller ikke bruge på holdet før den omgang, hvor hold med spillere fra spillerens division træder ind; holdet må om nødvendigt bruge en substitut.
 
C. Geografisk seedning
 
  1. De indledende omgange afvikles så vidt muligt, således at intet hold skal køre mere end 150 km hver vej.
 
  2. Intet useedet hold må i 1. omgang møde et hold fra samme klub; i denne forbindelse er holdkaptajnens klubtilhørsforhold afgørende.
 
D. Lodtrækning
 
  1. Så vidt muligt foretager turneringsarrangøren lodtrækning senest torsdag efter officiel spilledag og offentliggør resultatet heraf senest søndag i samme uge.
 
  2. Holdet med flest UP (se § 332D4) i alt har hjemmebane.
 
  3. Ved lige stilling i UP har det først udtrukne hold hjemmebane.
 
  4. UP (udebanepoint) optjenes ved udekamp på følgende måde:
 
    a. Der optjenes 1 UP for hver påbegyndt 30 km's afstand fra kaptajnens adresse til spillestedet inklusive broers længde. [2016]
 
    b. Rejser man med færge, tillægges 4 UP pr. færgetur.
 
  i. For Rønne-Køge er tillægget dog 10 UP pr. tur.
 
  ii. For Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden beregnes UP for kampen, som om rejsen foregik over Storebæltsbroen uden brug af færgeruten. [2016]
 
    c. Hvis hjemmeholdet trækker sig fra en kamp, før udeholdet påbegynder sin rejse, beregnes ingen UP for kampen. [2014]
 
  5. Hvis et hold har indberettet forkerte UP, og dette har medført, at hjemmebanen ikke er fastsat i overensstemmelse med § 332D2og § 332D3, bestemmer turneringsarrangøren normalt, at kampen vendes svarende til korrekt indberettede UP. [2016]
 
E. Holdenes placering
 
 Til og med kvartfinalen*) gælder følgende (se dog § 103C2, hvis der bruges højkunstige systemer).
 
  1. Hjemmeholdet har ret til at sætte sig sidst i ulige runder (halvlege).
 
  2. Udeholdet har ret til at sætte sig sidst i lige runder (halvlege).
 
  3. Hvis et uændret par på hjemmeholdet spiller to eller flere på hinanden følgende runder (halvlege), skal parret forblive i samme rum i disse runder.
 
  4. Hvis en af holdkaptajnerne kræver det, må to uændrede par ikke mødes i to på hinanden følgende runder, og under alle omstændigheder må to uændrede par højst møde hinanden i tre af runderne  i den ordinære kamp (medmindre § 103C2 (højkunstige systemer) er i kraft).
 
  5. Ved omspilsrunder gælder § 231D.

*) I semifinalen og finalen gælder bestemmelserne i § 231C. Før hver kamp trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold. [2010]
 

§ 333. Afvikling af kampe i pokalturneringen
 
A. Spilletidspunkt til og med kvartfinalen
 
  1. Turneringsarrangøren offentliggør en officiel spilledato for hver omgang i turneringen.
 
  2. Hvis et af holdene har spillere, som er forhindret i at spille, enten af trafikale årsager (straffri forsinkelse jf. § 244A1 og § 244A2), eller fordi de er udtaget til at repræsentere DBf officielt, fastsætter turneringsarrangøren en anden officiel spilledato for den pågældende kamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et tilfredsstillende spilletidspunkt, og der er oversiddere i næste omgang af turneringen, kan turneringsarrangøren aflyse kampen og lade begge hold gå videre til næste omgang; det oversidderhold, der skal indtræde i næste omgang, findes ved lodtrækning, dog således at seedningsreglerne i § 332B1 overholdes. [2013]
 
  3. Medmindre de to hold bliver enige om et andet spilletidspunkt (jf. § 333A4 eller § 333A5), skal kampen afvikles med start kl. 13.00 på den officielle spilledato. Udeholdets ønsker med hensyn til klokkeslæt skal så vidt muligt følges; dog kan der kun undtagelsesvis stilles krav om start tidligere end 9.30 eller senere end 19.30.
 
  4. De to hold kan vedtage et andet spilletidspunkt, som er senest på den officielle spilledato, uden godkendelse fra turneringsarrangøren.
 
  5. Hvis de to hold er enige om et andet spilletidspunkt, som er senere end den officielle spilledato, skal dette godkendes af turneringsarrangøren, og følgende begrænsninger gælder:
 
    a. Hvis den praktiske afvikling af turneringen generes af det ændrede spilletidspunkt, tillader turneringsarrangøren normalt ikke det ændrede spilletidspunkt.
 
    b. Holdene mister 150 km-beskyttelsen (§ 332C1 er ikke i kraft for de to hold).
 
    c. Spilletidspunktet er højst to uger senere end den officielle spilledato. Dispensation herfor gives kun på anmodning fra Eliteforum. [2018]
 
B. Spillested til og med kvartfinalen
 
 Hjemmeholdet er ansvarligt for alle praktiske forhold omkring afvikling af kampen.
 
  1. Hjemmeholdets kaptajns adresse bruges som spillested, hvis hjemmeholdet ikke oplyser andet.
 
  2. Hjemmeholdet kan vælge, at kampen afvikles i et bridgehus eller et sted, hvor der er offentlig adgang.
 
  3. Hjemmeholdet er ansvarligt for afholdelse af udgifter forbundet med arrangementet.
 
  4. Hjemmeholdet er ansvarligt for adgang til gældende version af følgende, enten i trykt form eller i form af adgang til DBf's website:
 
    a. »Love for turneringsbridge«.
 
    b. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for spillere«.
 
    c. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«.
 
    d. Turneringens propositioner.
 
  5. Hvis kampen afvikles privat, må kampens to borde ikke være placeret i samme lokale.
 
C. Spilletid og -sted for semifinale og finale
 
 DBf arrangerer semifinale og finale.
 
  1. Semifinaler og finale arrangeres over en weekend med semifinaler lørdag og finale søndag.
 
  2. DBf vælger spillested for denne weekend.
 
  3. DBf udpeger en turneringsleder til afvikling af semifinaler og finale.
 
 
 
§ 334. Turneringslederafgørelser og aflevering af resultat i Pokalturneringen
 
I kampe til og med kvartfinalen anvendes bestemmelserne i denne paragraf i stedet for de tilsvarende bestemmelser, der fremgår af § X79, § X92 og § 261A.
 
A. Turneringsledertilkald
 
 Turneringsledertilkald håndteres af spillerne selv eller ved telefonisk henvendelse til en turneringsleder, som er udpeget af turneringsarrangøren. Bestemmelserne i § 310D anvendes.
 
B. Aflevering af resultat
 
  1. Det vindende hold skal senest 18 timer efter kampen indberette resultatet på turneringens website.
 
    a. Det skal specificeres, hvem der spillede, og hvor mange spil hver spiller har spillet.
 
    b. Evt. substitutter skal identificeres.
 
    c. Evt. rejserefusionsoplysninger (§ 331E) skal angives.
 
    d. Evt. UP (§ 332D4) for det vindende hold skal angives.
 
  2. Hvis der er en udestående turneringslederafgørelse, fx jf. § 310D2c, og afgørelsen fører til en ændring af resultatet, sørger turneringsarrangøren for at opdatere resultatet.
 
C. Appelfrist
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringslederen (§ 92B) udløber, når resultatet indberettes.
 
  2. Fristen for appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
D. Rettelse af fejl i scoren
 
  1. Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
  2. Se § X79B angående ændring af resultatet efter denne frist.
 

Copyright © 2003-2019 Aalborg Data ApS. Alle rettigheder forbeholdes.  
Kontakt Aalborg Data ApS