Pokalturnering bridge  Pokalturnering
Regler for Poaklturneringen

1.5.1
DBF udskriver hver sæson en cupturnering for hold med fri holddannelse. Der spilles om en vandrepokal, som vindes til ejendom af den holdkaptajn, der først opnår 3 finalesejre i træk eller 5 finalesejre i alt.

1.5.1.1
Det anbefales, at man orienterer modstanderholdet om, hvilke systemer man spiller, evt. ved fremsendelse af systemkort. Hvis man spiller et system, som ikke er tilladt i parturneringer (se 3.8.1), skal systemkort fremsendes senest 1 uge før kampen.

1.5.1.2
I turneringen er det ikke tilladt at anvende højkunstige systemer, medmindre modstanderholdet er seedet som divisionshold eller selv anvender et højkunstigt system (se 2.10.5).

1.5.2
De indledende omgange afvikles så vidt muligt således, at intet hold skal køre mere end 150 km hver vej. Intet hold må i 1. omgang møde et hold fra samme klub; i denne forbindelse er holdkaptajnens klubtilhørsforhold afgørende.

1.5.3
Hold med en eller flere spillere fra samme sæsons 1., 2. eller 3. division seedes til 1/64-finalerne eller senere. Seedningen kan eventuelt være forskellig for de 3 divisioner.
Hvis der er tilmeldt enkelte hold, som oplagt er af divisionsstyrke, selvom de ikke indeholder divisionsspillere, kan den turneringsansvarlige med holdets accept vælge at seede et sådant hold, som om det var et divisionshold.
Hvis en spiller tilmeldes et hold efter tilmeldingsfristen, og denne spillers optræden på holdet gør, at holdet burde seedes til en senere kamp end den planlagte, må den nytilmeldte spiller ikke bruges på holdet før den omgang, hvor hold med spillere fra hans division træder ind; holdet må om nødvendigt bruge en substitut.

1.5.4
Ved udebanekamp tildeles 1 udebanepoint (UP) for hver påbegyndt 30 kms afstand til spillestedet inklusive broers længde. Rejser man med færge, tillægges 3 UP pr. færgetur. For Kbh.-Rønne er tillægget 10 UP pr. tur.

1.5.5
Holdet med flest UP i alt har hjemmebane. Ved ligestilling i UP har det først udtrukne hold hjemmebane.

1.5.6
En kamp afvikles på det tidspunkt, de to hold bliver enige om. Opnås der ikke enighed, skal kampen afvikles med start kl. 13.00 på den officielle spilledag (offentliggøres i Bridge Almanakken). En kamp kan normalt ikke spilles senere end den officielle spilledag. Hvis begge hold ønsker det, og den praktiske afvikling af turneringen tillader det, har den turneringsansvarlige dog mulighed for at dispensere fra denne regel og tillade et senere spilletidspunkt. En sådan dispensation kan kun forventes givet, hvis der er god tid til næste kamp, eller hvis et af holdene har spillere, som er forhindret i at spille, fordi de er udtaget til at repræsentere DBF officielt.

1.5.7
Semifinaler og finale arrangeres af DBF over en weekend med semifinaler lørdag og finale søndag. Spillested for denne weekend bestemmes af DBF.

1.5.8
Medmindre andet oplyses, er spillestedet hjemmeholdkaptajnens adresse. Hjemmeholdet er arrangør, afholder de hermed forbundne udgifter og sørger for, at et eksemplar af "De internationale love" og dette turneringsreglement forefindes på spillestedet.

Af hensyn til den propagandamæssige værdi for bridgen anbefales det, at kampen afvikles i et bridgehus eller et sted, hvor der er offentlig adgang. Flere kampe kan eventuelt afvikles samtidigt.

Kampens to borde må ikke være placeret i samme lokale.

1.5.9
En kamp spilles over runder a 8 spil med opgørelse efter hver runde. Til og med 1/8-finalerne spilles i alt 40 spil. I kvartfinalen, semifinalen og finalen spilles 48 spil. Til og med kvartfinalen kan antal spil pr. runde og det samlede antal spil dog ændres efter aftale mellem holdkaptajnerne.

1.5.10
Vinderen af hver kamp går videre, mens taberen er slået ud. Vinder af en kamp er det hold, der i løbet af kampen scorer flest IMP. I tilfælde af ligestilling vindes kampen af det hold, der har scoret flest spilpoint. Er der stadig ligestilling, forlænges kampen med 4 spil ad gangen, til en vinder er fundet efter samme princip.

1.5.11
Ud over de generelle regler for substitutter (pkt. 2.11) gælder følgende begrænsninger:
a.: En substitut skal enten være en spiller, der ikke er tilmeldt turneringen, eller en spiller, hvis hold er slået ud i en tidligere omgang.
b.: Ingen spiller må i samme omgang repræsentere to hold.
c.: Spillere, der er tilmeldt et hold, som stadig er med i turneringen i 1/16-finalen, må ikke anvendes som substitutter.
d.: Divisionsspillere må ikke være substitutter før den omgang, hvor hold med spillere fra deres division træder ind i turneringen.

1.5.12
Udeholdet sætter sig først i ulige og sidst i lige runder. Hvis en af holdkaptajnerne kræver det, må to uændrede par ikke mødes i to på hinanden følgende runder. Et uændret par må højst møde et andet uændret par i tre af runderne i den ordinære kamp. Der gælder dog særlige regler. hvis et eller flere par spiller et "højkunstigt" system - se pkt. 2.10.

1.5.13
Det vindende hold skal senest 18 timer efter kampen indsende en udfyldt og underskrevet resultatblanket til den turneringsansvarlige tillige med indskud for næste omgang og evt. blanket til rejserefusion.

Resultatblanketten skal udfyldes korrekt. Det skal specificeres, hvem der spillede, og hvor mange spil hver spiller har spillet. Evt. substitutter skal identificeres på resultatblanketten.

Hvis resultatblanketten ikke er udfyldt korrekt eller ikke er indsendt rettidigt, fratrækkes det vindende hold 1 guldpoint pr.spiller.

1.5.14
Turneringsindskud fastsættes som et beløb pr. hold pr. omgang. Betaling for 1. omgang skal ske sammen med tilmelding til DBFs sekretariat. Indskud til følgende omgange skal vedlægges resultatblanketten som angivet i pkt. 1.5.13.

Hold, der trækker sig uden kamp, skal betale en bøde, der svarer til modstandernes indskud for den pågældende omgang. Modstanderholdet, der går videre uden kamp, betaler herefter ikke indskud til den følgende omgang.

1.5.15
DBF udpeger en turneringsleder, til hvem tvivlsspørgsmål rettes. Han afgør alle tvistigheder mht. turneringens afvikling og fastsætter i tilfælde af uenighed om spillebetingelser (tid, sted mv.) forholdene for kampens afvikling.

Turneringslederen er ansvarlig for lodtrækningen, men kan i den forbindelse udpege en stedfortræder. Lodtrækning skal finde sted senest torsdag efter officiel spilledag og skal afsendes til deltagerne senest søndag i samme uge.

Turneringslederen er ansvarlig for, at resultaterne er tilgængelige for pressen.

 

1.5.16
Der ydes rejsegodtgørelse efter reglerne i pkt. 7.2.

1.5.17
I privat afviklede kampe i pokalturneringen udløber rettelses- og appelfristerne (jf. lovenes §79C og §92B) som følger:
a.: For så vidt angår rettelser af regnskabsfejl og administrative fejl (som fx turneringslederfejl eller forkert procedure ved fastlæggelse af vinder): 18 timer efter kampen.
b.: For så vidt angår andre uregelmæssigheder: Når resultatblanketten underskrives.

Selv efter denne frists udløb kan turneringsarrangøren dog helt annullere kampens resultat; det kan fx ske, hvis substitutreglerne er overtrådt.

I semifinalen og finalen gælder de sædvanlige rettelsesfrister for holdturneringer (pkt. 2.9.5).

1.5.18
Hvis man i en privat afviklet kamp ønsker en dom fra den af DBF udpegede turneringsleder, gælder følgende:

a. Man skal henvende sig til turneringslederen (eller efterlade en besked på hans telefonsvarer), inden resultatblanketten underskrives. Hvis sagen ikke derved umiddelbart afklares, bør det desuden noteres på resultatblanketten, at der er en udestående dom. Turneringslederen vil ikke behandle uregelmæssigheder, medmindre der er gjort forsøg på at kontakte ham, inden resultatblanketten er underskrevet af begge parter.

b. Man bør nævne sit ønske om en dom for modstanderne, straks når uregelmæssigheden forekommer. Man kan derefter enten forsøge at kontakte turneringslederen undervejs i kampen, eller - hvis begge hold er indstillet på det - vente og se, om dommen overhovedet kan blive relevant for kampens resultat. I visse tilfælde kan en dom afhænge af, om turneringslederen er tilkaldt rettidigt: Hvis man først henvender sig efter kampen (men inden resultatblanketten underskrives), vil turneringslederen alligevel vurdere sagen, som om han var blevet tilkaldt på det tidspunkt, hvor det blev nævnt for modstanderne, at en dom var ønsket.